Chris Smitty Smith - Team Dynamic Discs

Chris Smitty Smith

PDGA #: 19983 Home Course: HyzerNaut Farm Home Town: Newton, Kansas
Bag: Dynamic Discs Ranger Favorite Course: Water Works Favorite Disc: Dynamic Discs Escape


In the Bag